x
KVKK METNi

KVKK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, AKTARILMASI VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu sıfatıyla Kotonteks Tekstil ve Gıda Ürünleri San. Tic. A.Ş. (Karamela) olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan tüm gerçek ve tüzel kişilerin her türlü kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Kanun) uygun olarak işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesini ticari hayatımızdaki en önemli politikamız olarak nitelendirmekteyiz. Karamela, veri sorumlusu olarak şirket yetkilisi Gökhan ÖZDEMİR’i, veri işleyicisi olarak Pınar ÖZTEKİN’iyetkilendirmiştir. Kişisel verileriniz Karamela ve yetkilendirdiği veri sorumlusu ile veri işleyicisi tarafından aşağıda belirtilen şekilde ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen sınırlar içerisinde işlemekte ve korumakta olup, yine mevzuatın öngördüğü sınırlar ve siz değerleri müşterilerimizin onayı dahilinde aktarmaktayız.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ile Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Karamela mağazalarından yaptığınız fiziki alışverişler ile elektronik ortamda e-ticaret yolu ile yapılan alışverişler, websitemiz olan www.karamela.com.tr adresine üye olunması sırasında alınan bilgiler, sosyal medya hesaplarımız, indirim ve kampanyalarımızdan haberdar olmanız amacıyla bilgi ve onayınız dahilinde üye olduğunuz Karamela Kart ve elektronik ticari ileti gönderilmesi için tarafınızdan sağlanan iletişim bilgileri aracılığı ile yazılı veya elektronik ortamda vereceğiz onay kapsamında işlenmektedir. Kişisel veriler kural olarak, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenememektedir. Ancak, Kanun’un 5. Maddesine göre, kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi hallerde ilgili kişinin açık rızasına gerek duyulmaksızın kişisel verinin işlenmesi mümkündür. Bunun yanı sıra, Kanun’un 6. maddesine göre özel nitelikte kişisel veri olarak kabul edilen kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri gibi veriler, Kanun’un 6. maddesinin 3. fıkrasında yazılı haller dışında kişilerin açık rızası olmaksızın işlenmesi mümkün değildir. İşlenmiş olan tüm kişisel verilerin,Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen haller haricinde, yurtiçinde ve yurtdışında aktarılması ise ancak ilgili kişinin açık rızasına tabidir. Ayrıca, yurtdışına kişisel verilerin aktarılmasında, aktarılacak ülkede kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak yeterli korunmanın bulunması veya yeterli korunma bulunmaması halinde ise Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun izninin bulunması halinde ilgili kişinin açık rızasına gerek duyulmamaktadır. Veri sorumlusu ve veri işleyicisi; kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilerinize üçüncü kişilerin hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve bu verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik önlemlerini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda, kişisel verilere ilişkin fiziki ve elektronik belgelere üçüncü kişiler tarafından erişilmesi ve bilgilerin çalınması/kopyalanmasını önlemek amacıyla son teknoloji ve güncel bilgisayar yazılımları sayesinde kişisel verileriniz hem elektronik hem de fiziki ortamda titizlikle korunmaktadır. Veri sorumlusu ve veri işleyicisi, kişisel verilerinizi Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve kullanamaz. Kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde tarafımızca re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine Karamela ile yetkilendirdiği veri sorumlusu ve veri işleyicisi tarafından silinmekte, yok edilmeke veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün talep ve işlemler kayıt altına alınacak olup, söz konusu kayıtlar en az üç yılsüreyle saklanacaktır.

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amaçları ile İlgili Kişilerin Hakları ve Başvuru Yöntemleri

Kişisel verileriniz, mevzuata ve Kanun’un amacına uygun olarak Karamela’nın, insan kaynakları politikalarının, ticari ortaklıklarının, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi, ürün ve hizmetlerinden kişisel veri sahiplerinin en iyi şekilde yararlandırılması, kişilerin talep ve isteklerine göre özel hale getirilerek yeni önerilerde bulunulması, veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, e-ticaret hizmetini yürüttüğümüz www.karamela.com.trile fiziki mağazalarımızda sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, Karamela’ya talep ve şikâyetlerini ileten kişisel veri sahipleri ile iletişime geçilmesi, talep ve şikayetlerin Karamela’ya sağlıklı bir şekilde iletilmesi ve Karamela tarafından hızlı, basit ve güvenilir çözüm üretilmesinin sağlanması, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla sınırlı olmak üzere ve yukarıda sayılan yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, onayınız dahilinde ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, hukuki sebepler ile tarafınıza daha iyi bir hizmet verebilmek amacıyla Karamela’nın birlikte çalıştığı özel ve tüzel kişiler, kanunen yükümlü olunan kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye'de veya yurt dışında mukim ilgili 3. gerçek ve tüzel kişiler, sigorta şirketleri ve bankalarla paylaşılmaktadır. Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler, Karamela ile yetkilendirdiği veri sorumlusu ve veri işleyicisine başvurarak kendisiyle ilgili olarak kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bilgisini talep etme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalması durumunda kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere ait bilgileri talep etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. İlgili kişi bu taleplerini, yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle (Noter veya elektronik imzayla imzalanmış elektronik tebligat adresine gönderilecek ileti) Karamela’ya (Adres: Beytepe Mah. 5315 Sok No:1 Officium Beytepe B Blok 13 Çankaya/ANKARA, Elektronik Tebligat: kotonteks@hs01.kep.tr) iletebilir. Karamela, kendisine yapılan bu başvuru neticesinde, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede veya en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak ilgili kişiye cevaplamakla yükümlüdür.Karamela, ilgili kişinin talebi neticesinde, ya talebi kabul eder ya da gerekçesini açıklamak suretiyle talebi reddeder. Karamela her iki durumda da sonucu yazılı olarak ilgili kişiye iletir. İlgili kişiler adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.